Bài 0- Nội dung môn học Chuyên đề SWAT

Tên môn học: Chuyên đề SWAT (SWAT Model)

Mục tiêu của môn học
– Cung cấp kiến thức khái quát về các chu trình tuần hoàn, lưu chuyển vật chất diễn ra trong môi trường đất và nước.
– Cung cấp cơ sở lý thuyết, nguyên tắc hoạt động của mô hình SWAT trong đánh giá tài nguyên đất và nước.
– Nắm bắt kĩ năng, thực hành ứng dụng tích hợp GIS và mô hình SWAT trong đánh giá tài nguyên đất và nước.

Nội dung học lý thuyết:
1. Giới thiệu chương trình học
2. Tổng quan về mô hình SWAT
3. Phân chia lưu vực trong SWAT
4. Chu trình thủy văn trong pha đất
5. Chu trình thủy văn trong pha nước
6. Tích hợp GIS và SWAT trong đánh giá tài nguyên đất và nước

Nội dung học thực hành:
1. Phân chia lưu vực
2. Phân chia HRUs
3. Nhập dữ liệu thời tiết
4. Chạy mô hình
5. Đánh giá độ tin cậy mô hình