Bài 0- Nội dung môn học Phân tích không gian nâng cao

Tên môn học: Phân tích không gian nâng cao

Mục tiêu môn học:
– Nắm bắt kĩ năng thực hành, ứng dụng các thuật toán phân tích không gian (cơ bản, nâng cao) giải quyết các vấn đề thực tế thông qua sử dụng phần mềm ArcGIS Desktop.
– Sau khi kết thúc, sinh viên có khả năng:
 Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu trong ArcGIS
 Hình thành kĩ năng phân tích vấn đề, giải quyết các bài toán phân tích dữ liệu GIS trong thực tế

Nội dung môn học:
1. Thành lập bản đồ dân số
2. Phân vùng thích nghi đất đai cho cây cà phê
3. Đánh giá xu hướng thay đổi sử dụng đất
4. Phân tích mô hình không gian của các vụ hỏa hoạn
5. Dự báo vùng ngập lụt dưới tác động của nước biển dâng