Lý thuyết 1- Tổng quan SWAT

Nội dung
 Khái quát về thủy văn, thủy văn học
 Thủy văn là gì? Thủy văn học là gì?
 Mô hình thủy văn là gì? Phân loại?
 Tổng quan về SWAT
 Tên gọi, tổ chức phát triển
 Mục đích, đặc điểm
 Quá trình phát triển
 Phạm vi ứng dụng
 Nguyên lý mô phỏng SWAT
 Tiến trình mô phỏng SWAT