Lý thuyết 2- Phân chia lưu vực trong SWAT

– Một số thuật ngữ về lưu vực
– Cấu trúc lưu vực trong SWAT
– Phương pháp phân chia lưu vực: Thủ công, Tự động
– Phương pháp phân chia đơn vị thủy văn trong SWAT
+ “Dominant HRU”
+ “Dominant Landuse, Soil, Slope”
+ “Multiple HRUs”