Lý thuyết 3- Chu trình thủy văn trong pha đất

Nguyên lý mô phỏng SWAT
Chu trình thủy văn trong pha đất
Phương trình cân bằng nước
Các dữ liệu đầu vào và các quá trình liên quan
 Khí hậu
 Thủy văn
 Xói mòn đất
 Sự phát triển cây trồng
 Các chất dinh dưỡng
 Thuốc bảo vệ thực vật
 Chế độ canh tác