Lý thuyết 4- Chu trình thủy văn trong pha nước

Giới thiệu
Các quá trình trong pha nước
 Tính truyền dòng chảy nước và chất trong kênh chính
Tính truyền dòng chảy và chất trong hồ chứa