Tạo nhiều mặt cắt (lát cắt) địa hình trong ArcGIS

Tạo nhiều mặt cắt (lát cắt) địa hình trong ArcGIS
(Create multiple topographic graphs in ArcGIS)

(C) nguyenduy1133@gmail.com