TẠO SHAPE TRONG AUTOCAD

Chương trình cho phép người sử dụng dùng 2 chức năng
1. Lưu file theo tên điểm và nối điểm theo file tên điểm đó
2. Lưu file theo kiểu dạng tọa độ và nối đường theo file dạng tọa độ đó.
Với chức năng này sử dụng trong Địa chính rất hữu ích.