Thực hành 1- Phân chia lưu vực trong SWAT

Phân chia lưu vực bằng công cụ Hydrology (ArcGIS)
Phân chia lưu vực bằng công cụ ArcSWAT (ArcGIS)
Nhận xét, so sánh