Thực hành 1- Thành lập bản đồ dân số

Dữ liệu đầu vào:
Ranh giới hành chính 63 tỉnh, thành: Shapefile
Số liệu thống kê dân số: Cơ sở dữ liệu nông nghiệp nông thôn các tỉnh (Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT):
http://dlnn.csdldd.com/?page=search_data
Phương pháp:
Chức năng: Select, Join, Map (Symbology, Label)
Kết quả:
Bản đồ quy mô dân số vùng Đông Nam Bộ năm 2012