Thực hành 2- Phân chia HRUs trong SWAT

Cấu trúc dữ liệu sử dụng đất, thổ nhưỡng trong SWAT
Thực hành
– Định nghĩa lớp sử dụng đất/thổ nhưỡng/độ dốc (Land Use/Soils/Slope Definition): Land Use Data, Soil Data, Slope
– Xem báo cáo chồng lớp sử dụng đất, thổ nhưỡng, độ dốc (HRU Analysis Reports): Land Use, Soils, Slope Distribution
– Định nghĩa đơn vị thủy văn (HRU Definition): HRU Thresholds, Land Use Refinement (optional)
– Xem báo cáo phân chia HRU (HRU Analysis Reports): Final HRU Distribution
Nhận xét