Thực hành 2- Phân vùng thích nghi đất đai cho cây cà phê

Dữ liệu đầu vào:
Thổ nhưỡng (loại đất, tầng dày, độ dốc, khả năng tưới) huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng: Shapefile
Bảng yêu cầu sử dụng đất cho cây cà phê: Excel
Phương pháp:
Chức năng: Measurement, Query, Overlay
Kết quả:
Bản đồ thích nghi đất đai cho cây cà phê tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng: S1, S2, S3, N
Thống kê diện tích theo từng mức thích nghi