Thực hành 3- Đánh giá xu hướng thay đổi sử dụng đất

Dữ liệu đầu vào:
Bản đồ sử dụng đất 2000, 2005 tỉnh Kon Tum: Shapefile
Phương pháp:
Chức năng: Measurement, Query, Overlay
Kết quả:
Bản đồ chuyển đổi sử dụng đất giai đoạn 2000- 2005
Ma trận chuyển đổi giữa các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2000- 2005
Dự báo sử dụng đất đến năm 2010, 2015