Thực hành 3- Nhập dữ liệu thời tiết cho SWAT

Cấu trúc dữ liệu thời tiết trong SWAT
Thực hành
 Khai báo trạm thời tiết tổng quát (Weather Generator Data)
 Khai báo trạm thời tiết thành phần: Lượng mưa (Rainfall Data), Nhiệt độ không khí (Temperature Data), Độ ẩm không khí tương đối (Relative Humidity Data), Bức xạ Mặt Trời (Solar Radiation Data), Tốc độ gió (Wind Speed Data)
 Xem kết quả gán trạm khí tượng cho từng tiểu lưu vực: SubWgn, SubPcp, SubTmp
 Ghi chép bảng dữ liệu đầu vào (Write SWAT Input Tables)
Nhận xét