Thực hành 4- Chạy mô hình SWAT

Cấu trúc dữ liệu đầu ra của SWAT
Thực hành
 Chạy mô hình (Run SWAT)
 Đọc kết quả đầu ra (Read SWAT Output)
 Kiểm tra kết quả đầu ra (Review SWAT output)
 Lưu kịch bản chạy SWAT (Save SWAT Simulation)
Nhận xét