Thực hành 4- Phân tích mô hình không gian của các vụ hỏa hoạn

Dữ liệu đầu vào:
 Dữ liệu hỏa hoạn năm 2012, 2013, 2014 (không chính thức) Tp. Hồ Chí Minh (thời điểm cháy- giờ, thứ, ngày; số xe điều động):
DuLieuChay.shp
 Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC (tên, khu vực quản lý): TruSoPCCC.shp
 Ranh giới hành chính quận huyện: QuanHuyen.shp
 Ranh giới hành chính phường xã: PhuongXa.shp
Phương pháp:
 Chức năng: Measuring Geographic Distributions, Near, Point Distance
Kết quả:
 Mô hình phân bố của các vụ hỏa hoạn
 Không gian: Hướng phân bố?
 Thời gian: Toàn bộ / Chia ra thời điểm (Case Field)?
 Số xe điều động: Không trọng số / Gán trọng số (Weight Field)?