Thực hành 5- Đánh giá độ tin cậy của SWAT

Phương pháp đánh giá độ tin cậy mô hình SWAT
Thực hành
 Xác định vị trí tiểu lưu vực của trạm quan trắc thủy văn
 Trích xuất lưu lượng dòng chảy ứng với trạm quan trắc thủy văn
 Tính toán chỉ số thống kê, đánh giá độ tin cậy của mô hình
Nhận xét