Thực hành 5- Dự báo vùng ngập lụt dưới tác động của nước biển dâng

Dữ liệu đầu vào:
Dữ liệu DEM của tỉnh Cà Mau: DEM_CaMau.tif
Ranh giới hành chính tỉnh Cà Mau: RG_CaMau.shp<br />Mạng lưới thủy văn tỉnh Cà Mau: SongNgoi_CaMau.shp
Phương pháp:
Chức năng: Measurement, Query, Overlay, Proximity
Kết quả:
 Bản đồ vùng ngập lụt thuộc tỉnh Cà Mau dưới tác động của nước biển dâng
Kịch bản 0,5m và 1m
Kịch bản có đê bao và không có đê bao