TÍNH DIỆN TÍCH HÀNG LOẠT (VERSION 1.1 QUICK SPEED)